Landing page Accuracy CZ

March 14, 2024 2024-03-14 8:22

Naštvalo vás ChatGPT tím,
že vám nedává správnou odpověď?

LLM modely velmi často poskytují nesprávné nebo zavádějící informace, přestože
že LLM má tyto informace k dispozici. Proč tomu tak je?

AI je tak dobrá,
jak dobrá jsou vaše data

Crap in, crap out.

Vždy záleží na kvalitě vstupních dat, z nichž je dataset pro AI agenty vytvořen. Pokud jsou vstupní data velmi strukturovaná nebo postrádají kontext, dají se očekávat špatné a nepřesné odpovědi.

CO JE PŘÍČINOU PROBLÉMU?

Automatický data-processing.

Většina řešení na trhu, která jsou založená na GPT, zpracovává data automaticky, a neumí se vypořádat s chybami, které vstupní data obsahují. Pokud dataset obsahuje chyby, kvalita odpovědí se opět snižuje.

Klíčem je kontext

Nezapomeňte na kontext.

Většina konkurenčních AI nástrojů nezohledňuje při zpracování informací původní strukturu obsahu. V důsledku toho mohou AI agenti postrádat kontext potřebný k vytvoření správné a přesné odpovědi.

Vektorové databáze nestačí

Nespoléhejte se na vektorovou databázi.

Všechny tradiční nástroje, které používají GPT jako znalostní AI asistenty, používají vektorovou databázi k ukládání informací specifických pro danou doménu. Ta však nemá dostatečný kontext, a proto jsou odpovědi asistenta často nepřesné či zcela chybné.

Králem je Přesnost!

Kaila nabízí market-leading 95% přesnost odpovědí generovaných ze vstupního datasetu.

osobní přístup

Na vašich datech nám záleží.

Vstupní data sice zpracováváme automaticky, ale náš tým poté soubor dat vyčistí a doplní chybějící souvislosti, které jsou důležité pro dosažení maximálně kvalitní a přesné odpovědi.

Čím vynikáme

Nejvyšší přesnost na trhu.

Naše jedinečná technologie Neural Graph výrazně zvyšuje přesnost odpovědí z našeho KaiLLM na základě vloženého externího souboru dat a zvyšuje porozumění dotazu uživatele i kvalitu odpovědi.

Proč dosahujeme nejlepších výsledků

Technologie Neural Graph.

Nad LLM modelem jsme vyvinuli další AI vrstvu. Neural Graph propojuje související data, aby zachytil význam a vztahy, a poskytl LLM modelu kontext, který tradiční vektorové databáze postrádají. Kaila kombinuje propojenost znalostních grafů se škálovatelností vektorových databází.

Porovnání kvality odpovědí LLM na základě daného souboru dat

Vyzkoušejte Kailu
a sami objevte její sílu.